Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova listen e partive)
Line 41: Line 41:
 
== Letra drejtuar partive politike ==
 
== Letra drejtuar partive politike ==
 
Letra/email-i që do i dërgohet partive politike do përpilohet [https://pad.openlabs.cc/p/jEsCi5ptc9 këtu].
 
Letra/email-i që do i dërgohet partive politike do përpilohet [https://pad.openlabs.cc/p/jEsCi5ptc9 këtu].
 +
 +
== Statusi i përgjigjeve të partive politike ==
 +
Shënim: lista finale do përpilohet në rend alfabetik:
 +
* Partia Demokratike;
 +
* Partia Socialiste;
 +
* Lëvizja Socialiste për Integrim.
  
 
== Mbulim në media ==
 
== Mbulim në media ==
 
* https://twitter.com/Sjig/status/839403107612250112
 
* https://twitter.com/Sjig/status/839403107612250112
 
* https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/albanian-open-source-advocates-target-elections
 
* https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/albanian-open-source-advocates-target-elections

Revision as of 17:43, 19 March 2017

Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html

Qëllimi i fushatës
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.

Plani i punës i propozuar është si më poshtë:

  • java 20.03.2017: kontaktim i KQZ me shkresë zyrtare të protokolluar për të marrë listën e partive politive që do kandidojnë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 www.cec.org.al;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet KQZ;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në fushatën e FSFE;
  • java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;

Kontaktet e partive politike

Lista e partive politike si dhe adresa e tyre postare dhe elektronike do kërkohet nga institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili është dhe organi kompetent për të dhënë një informacion të tillë. Bazuar në website zyrtar të KQZ emaili i personit përgjegjës për të drejtën e inforimit është Olsi.Peto (@) cec.gov.al. Email-i që do dërgohet do përpilohet këtu.

Pyetjet drejt partive

Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar këtu):

1.a Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë? (1.a.Do you plan to promote the use of Free Software? If so, how will you do this?)

1.b Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterit me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë? (1.b.Do you plan to promote the interests of small and medium sized Free Software companies; and so, how?)

2. Programet dhe sistemet kompjuterike me kodburim jo të lirë (jo në çmim, por në liri) modifikohet vetëm me lejen e pronarit të softuerit. Ky kufizim ka zhvilluar monopole të shërbimeve kompjuterike si dhe në varësi absolute nga shitësit e sistemeve me kodburim të mbyllur në sektorin publik dhe privat. A keni ndërmend të veproni në mandatin tuaj të ardhshëm kundër monopoleve ekzistuese të shërbimeve të kësaj natyre? (Non-Free Software is only modifiable with the permission of its owner. This restriction had led to service monopolies and vendor lock-in in both the public and private sector. Do you plan to act against existing service monopolies of this nature?)

3.a Respektimi rigoroz i Standardeve të Hapura në TIK në sektorin publik mundëson konkurrencë më të drejtë midis pjesëmarësve në tendera të institucioneve publike. E thënë kjo, a jeni dakort me definicionin e Standarteve të Hapura publikuar nga Free Software Foundation Europe? (Strict adherence to Open Standards in public sector ICT enables fairer competition amongst tenderers. Do you agree with the Free Software Foundation Europe's Definition of Open Standards?)

3.b. A do të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planinifuar që ta arrini këtë? (Will you work to achieve strict adherence to Open Standards in the public sector? If so, how do you plan to do this?)

4.a. A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik? (Is your party planing to promote the usage of Free Software in state education?)

4.b. A për qëllim partia juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike? (Does your party intend to promote the teaching of transferable ICT skills, rather than product or vendor specific knowledge?)

5. Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni jë plan specifik për këtë çështje? (Many public sector organisations advertise non-Free Software on their websites, such as promotions for 'Adobe Reader'. What is your opinion on this kind of advertising, and do you have any plans concerning it?)

6.a. (In Germany software is covered by copyright law and, like literature, is therefore unpatentable. Nevertheless, patents on software continue to be granted by patent offices. The technology monopolies that these patents result in lead to legal uncertainty for software companies and hamper innovation in all European companies. What is your position on software patents?)

6.b. (How will you prevent them from threatening the growth of Germany's economy?)

Letra drejtuar partive politike

Letra/email-i që do i dërgohet partive politike do përpilohet këtu.

Statusi i përgjigjeve të partive politike

Shënim: lista finale do përpilohet në rend alfabetik:

  • Partia Demokratike;
  • Partia Socialiste;
  • Lëvizja Socialiste për Integrim.

Mbulim në media