Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/26/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:51, 25 June 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Përdorimi i programeve free open source në administratë

 • Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur (free open source) në administratë? Në qoftë se po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?
 • A do iniciojë subjekti juaj politik një ligj të dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur (free open source) nga administrata publike?
 • Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin në Shqipëri softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
  • Dëshirojmë të informojmë se nga ana e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, është iniciuar projektligji “Për e-qeverisjen”. Ky projektligj ka qenë në proces konsultimi me grupe të ndryshme të interesit nga muaji shkurt ikëtij viti. Në fazën e parë të konsultimeve janë bërë takime dhe janë marrë sugjerime edhe nga komuniteti i biznesit IT. Sugjerimet e dhëna nga komuniteti IT dhe nga aktorë të tjerëjanë konsideruar në projektligj dhe një pjesë do të plotësohen me kuadrin nënligjor që projektligji parashikon. Aktualisht projektligji “Për e-qeverisjen” është në një proces të dytërishikimi me qëllim reflektimin e sugjerimeve dhe komenteve tëmarra nga disa institucione dhe vijuar më pas me procedurat e miratimit te tij.
  • Në lidhje me burimet e hapura, informojmë se projektligji e parashikon këtë në dispozita të vecanta dhe e vendos si parim të rëndësishëm në zhvillimin e e-qeverisjes sikurse jepet më poshtë:
  • Me qëllim reduktimin e kostove si dhe promovimin e zhvillimit të ekonomisë së të dhënave, autoritetet publike në ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike udhëhiqen nga parimi i përdorimit të “burimeve të hapura” si dhe ofrimi i “të dhënave të hapura” sipas përcaktimeve të këtij ligji.
  • Gjithashtu projektligji parashikon plotësimin me akte nënligjore zbatimin e këtij parimi. Në hartimin e të tyre, ne do mbështetemi në praktikat e mira europiane.