Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/1/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html