Revision history of "Trajnim për komandat e Linux (23 Dhjetor 2017)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:25, 22 December 2017Elioqoshi talk contribs 2,853 bytes +2,853 Krijoi faqen me "Ky trajnim do të jetë i vazhdueshëm në disa javë gjatë të cilave do të mësojmë komanda të thjeshta dhe të përparuara të Linuxit, kombinimet e komandave, ndërtimin..."