Statuti versioni 2

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:54, 4 March 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nenin 1)
Jump to navigation Jump to search

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve. 1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES


SELIA/QENDRA


NENI 4
AFATI


NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES