Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(permiresimin e nenit 5)
m
Line 22: Line 22:
 
5.1 Shoqata ka si qëllim të:<br />
 
5.1 Shoqata ka si qëllim të:<br />
 
- zhvillojë e ushtrojë aktivitetin e saj për të zhvilluar, përmirësuar, përkthyer (lokalizuar) dhe promovuar programe kompjuterike (softuer) me kodburim të lirë dhe të hapur, sic është përcaktuar nga projekti GNU.org, i cili ka si qëllim përhapjen e sistemit kompjuterik operativ GNU.<br />
 
- zhvillojë e ushtrojë aktivitetin e saj për të zhvilluar, përmirësuar, përkthyer (lokalizuar) dhe promovuar programe kompjuterike (softuer) me kodburim të lirë dhe të hapur, sic është përcaktuar nga projekti GNU.org, i cili ka si qëllim përhapjen e sistemit kompjuterik operativ GNU.<br />
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin programe kompjuterike (softuer) dhe pajisje elektronike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur.
+
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin programe kompjuterike (softuer) dhe pajisje elektronike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur.<br />
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet arsimore të financuara nga fonde publike të përfshijnë në kurrikulat e shkollave informacion të plotë dhe të detajuar rreth platformave softuerike dhe harduerike me kodburim të lirë dhe të hapur.
+
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet arsimore të financuara nga fonde publike të përfshijnë në kurrikulat e shkollave informacion të plotë dhe të detajuar rreth platformave softuerike dhe harduerike me kodburim të lirë dhe të hapur.<br />
- promovojë domeinin publik dhe licensa të të drejtës së autorit të cilat, në kundërshtim me copyright, e bëjnë më të lejtë ndarjen, përmirësimin ose/dhe adaptimin e një vepre të re bazuar në një vepër fillestare. Licensa të tilla, por pa u limituar, janë Creative Commons (dhe licensat derivative të CC), copyleft etj.
+
- promovojë domeinin publik dhe licensa të të drejtës së autorit të cilat, në kundërshtim me copyright, e bëjnë më të lejtë ndarjen, përmirësimin ose/dhe adaptimin e një vepre të re bazuar në një vepër fillestare. Licensa të tilla, por pa u limituar, janë Creative Commons (dhe licensat derivative të CC), copyleft etj.<br />
- zhvillojë, lokalizojë dhe promovojë pajisje me skematikë të lirë, të hapur dhe të aksesueshme (open hardware).
+
- zhvillojë, lokalizojë dhe promovojë pajisje me skematikë të lirë, të hapur dhe të aksesueshme (open hardware).<br />
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin standarte teknologjike të lira dhe të hapura (open formats/standarts) për formate multimediale si libra elektronikë (ebooks), skedarë për printime 3D, formate dokumentash në odt etj.  
+
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin standarte teknologjike të lira dhe të hapura (open formats/standarts) për formate multimediale si libra elektronikë (ebooks), skedarë për printime 3D, formate dokumentash në odt etj.<br />
 
- promovojë prodhimin, përdorimin, mirëmbajtjen, arkivimin e të dhënave të hapura (open data) të prodhuara nga institucione të fuqizuara nga financime publike.
 
- promovojë prodhimin, përdorimin, mirëmbajtjen, arkivimin e të dhënave të hapura (open data) të prodhuara nga institucione të fuqizuara nga financime publike.
  

Revision as of 22:20, 4 March 2017

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.

NENI 3
SELIA/QENDRA
3.1 Shoqata e ka selinë e vet në Tiranë, rruga Pjetër Budi 67, Tiranë dhe ka në fokus të veprimtarisë aktivitetin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
3.2 Me miratim të organeve të saj kompetente Shoqata mund të ndryshojë selinë, mund të hapë degë dhe filjale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.

NENI 4
AFATI
4.1 Shoqata do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat të pacaktuar.

NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES
5.1 Shoqata ka si qëllim të:
- zhvillojë e ushtrojë aktivitetin e saj për të zhvilluar, përmirësuar, përkthyer (lokalizuar) dhe promovuar programe kompjuterike (softuer) me kodburim të lirë dhe të hapur, sic është përcaktuar nga projekti GNU.org, i cili ka si qëllim përhapjen e sistemit kompjuterik operativ GNU.
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin programe kompjuterike (softuer) dhe pajisje elektronike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur.
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet arsimore të financuara nga fonde publike të përfshijnë në kurrikulat e shkollave informacion të plotë dhe të detajuar rreth platformave softuerike dhe harduerike me kodburim të lirë dhe të hapur.
- promovojë domeinin publik dhe licensa të të drejtës së autorit të cilat, në kundërshtim me copyright, e bëjnë më të lejtë ndarjen, përmirësimin ose/dhe adaptimin e një vepre të re bazuar në një vepër fillestare. Licensa të tilla, por pa u limituar, janë Creative Commons (dhe licensat derivative të CC), copyleft etj.
- zhvillojë, lokalizojë dhe promovojë pajisje me skematikë të lirë, të hapur dhe të aksesueshme (open hardware).
- zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin standarte teknologjike të lira dhe të hapura (open formats/standarts) për formate multimediale si libra elektronikë (ebooks), skedarë për printime 3D, formate dokumentash në odt etj.
- promovojë prodhimin, përdorimin, mirëmbajtjen, arkivimin e të dhënave të hapura (open data) të prodhuara nga institucione të fuqizuara nga financime publike.


NENI 6
PRANIMI DHE LARGIMI I ANETAREVE


NENI 7
PJESEMARRJA NE AKTIVITETET E SHOQATES


NENI 8
ORGANET DREJTUESE


NENI 9
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ANETAREVENENI 10
FINANCIMI I SHOQATES


NENI 11
ADMINISTRIMI I FONDEVENENI 12
ADMINISTRIMI I AMBIENTIT HACKERSPACE