All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found one translation.

NameCurrent message text
 h Albanian (sq)'''3. Respektimi i Standarteve të Hapura të TIK në administratë'''
* Respektimi rigoroz i Standardeve të Hapura në TIK në sektorin publik mundëson konkurrencë më të drejtë midis pjesëmarrësve në tendera të institucioneve publike. E thënë kjo, a jeni dakort me definicionin e Standarteve të Hapura publikuar nga Free Software Foundation Europe fsfe.org/activities/os/def.html?
* Planifikoni të punoni për të arritur respektimin e rreptë të Standardeve të Hapura në sektorin publik? Nëse po, si keni planifikuar që ta arrini këtë?
** Ndajmë të njëjtim mendim me ju, për faktin që respektimi istandardeve të hapura mundëson konkurrencë më të drejtë.Projektligji për e-qeverisjen, parashikon miratimin e standardeve TIK me Vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu synohetrritja e performancës së projekteve TIK përmes miratimit tëstandardeve për projektet TIK me akte nënligjore, supervizimit dhe auditimit të tyre me ekspertë të certifikuar. Kërkesat për ndërveprimin dhe harmonizimin me Kuadrin Europian tëNderveprimit që referohen në fsfe.org/activities/os/def.html, janë të parashikuara në këtë kuadër.
** Në lidhje me standardet TIK për prokurimet publike, ju informojmë gjithashtu se është parashikuar zbatimi i Rregulloressë BE-së, Nr. 1025/2012, “Mbi Standardizimin Europian” qëparashikon dhe kërkesa specifike për standardizimin TIK nëprokurimet publike me qëllim realizimin e ndërveprueshmërisë(EIF).
** Këto janë disa nga zhvillimet e pritshme në këtë fushë. Për mëtepër institucioni i MIAP është në konktakt dhe ndjekje tëvijueshme të zhvillimeve që ndodhin në vendet e Bashkimit Europian dhe në botë në fushën e TIK, po ashtu me diskutimet dhe zhvillimet që bëhen në nivelin e ekspertëve të TIK për zhvillime të reja me qëllim adoptimin e praktikave të mira nëvend.