All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)! Amount
! Amount in USD
!Comment
|-
| Rent
| 25000 ALL
| 226,06 USD
|
|-
| Electricity & Utilities
| 3000 ALL
| 27,12 USD
|
|-
| Accountant
| 5000 ALL
| 45,21 USD
|
|-
| Health insurance for board director
| 9000 ALL
| 81,38 USD
|In Albania, every non-profit needs to employ at least one person. In our case, our Board Director, Kristi Progri is employed, for which we pay social security.
|-
| Drinking water
| 500 ALL
| 4,52 USD
|
|-
| Tripod for camera
| 35 EUR 
| 42,12 USD
|We bought a tripod at FOSScamp Syros for our cameras
|-
| OSCAL Visual Identity & Design
| 600 EUR
| 722,13 USD
|This is an overdue payment for Kleidi Eski, our designer who did the OSCAL Visual Identity.
|- 
| Digital Ocean hosting credits
| 25 USD
| 25 USD
|We were on the brink of having our infrastructure shut down, so we added 25 USD credits. Luckily DigitalOcean came to the rescue and sponsored us with 800 USD credits
|-
|Members Private Locker
|5800 ALL
|52,42 USD
|Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace
|-
| colspan="2" | '''<u>Total expenses</u>'''
| '''<u>1225.96 USD</u>'''
|
|}
 h Albanian (sq)! Shuma
!Shuma në USD
!Koment
|-
| Qera
| 25000 ALL
| 226,06 USD
|
|-
| Drita & Uji
| 3000 ALL
| 27,12 USD
|
|-
| Financieri
| 5000 ALL
| 45,21 USD
|
|-
| Sigurime Shoqërore
| 9000 ALL
| 81,38 USD
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|-
| Ujë të pijshëm
| 500 ALL
| 4,52 USD
|
|-
| Tripod për kamera
| 35 EUR 
| 42,12 USD
|Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros
|-
| OSCAL Dizajn
| 600 EUR
| 722,13 USD
|Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL.
|- 
| DigitalOcean kredite
| 25 USD
| 25 USD
|Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera.
|-
|Dollap për anëtarët
|800 ALL
|7,21 USD
|Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre.
|-
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
|
|}