All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==What's the form of communication that you use?==
Our primary way of communicating is the mailing list(forum.openlabs.cc), which is the primary place for proposing  for an event, but we also use social networks such as Facebook and Twitter. We encourage the usage of the mailing list as a more efficient way of communicating.
 h Albanian (sq)==Cila është forma e komunikimit që përdorni?==
Forma kryesore e komunikimit që ne përdorim është mailing list  https://forum.openlabs.cc/ ku për çdo aktivitet që ne organizojmë aty është hapi i parë për ta propozuar, por ne gjithashtu përdorim dhe rrjetet sociale si Facebook, Twitter. Ne inkurajojmë përdorimin e mailing list si një mjet më efikas dhe gjithëpërfshirës për komunikimin tonë.