All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==What are my benefits as a member?==
* You can participate in member only meeting where we take community decisions.
* You can organize events about topics that fit the Open Labs culture. (open source, open data, etc)
* You can be part of the organizing team for events such as OSCAL, Wikipedia Weekend etc.
*You have the right to vote.
* You can use the hackerspace even when there isn't any event going on.
* You can be part of various community projects
* You can take items from the Open Labs inventory, for a maximum of 1 month
 h Albanian (sq)==Çfarë përfitoj nëse bëhem bëhem anëtar?==
* Mund të marrësh pjesë në takimet e anëtarëve ku merren vendime në lidhje me komunitetin.
* Mund të organizosh evente lidhur me tematikat që trajton Open Labs.
* Mund të jesh pjesë e grupeve organizative të eventeve siç janë OSCAL, Wikipedia Weekend etj.
* Keni të drejtën e votës.
* Mund të përdorni ambjentin e Open Labs edhe kur nuk përdoret për aktivitete lidhur me komunitetin.
* Mund të perfshiheni në projekte të ndryshme të komunitetit.
* Mund të merrni libra që ti lexoni nga biblioteka e Open Labs, për një muaj.