All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Your privacy is critically important to us. We have a few fundamental principles:
#We don’t ask you for personal information unless we truly need it. (We can’t stand services that ask you for things like your gender or income level for no apparent reason.)
#We don’t share your personal information with anyone except to comply with the law, develop our products, or protect our rights.
#We don’t store personal information on our servers unless required for the ongoing operation of one of our services.
This privacy policy is licensed in Creative Commons ShareAlike based on the one published on Automattic.com . If you have questions about deleting or correcting your personal data please contact us.
==Website Visitors==
Like most website operators, Open Labs collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. 
Open Labs' purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how visitors use its website. From time to time, Open Labs may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.
Open Labs also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on our online infrastructure. Open Labs only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below, except that users IP addresses and email addresses are visible and disclosed to the administrators of the blog where the comment was left.
==Gathering of Personally-Identifying Information==
Certain visitors to Open Labs' websites choose to interact with Open Labs in ways that require Open Labs to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Open Labs gathers depends on the nature of the interaction. In each case, Open Labs collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with Open Labs. Open Labs does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.
==Aggregated Statistics==
Open Labs may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, Open Labs uses services such as the Akismet service to help identify spam. Open Labs may display this information publicly or provide it to others. However, Open Labs does not disclose personally-identifying information other than as described below.

==Protection of Certain Personally-Identifying Information==
Open Labs discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on Open Labs' behalf or to provide services available at Open Labs' websites, and (ii) that have agreed not to disclose it to others.
Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using Open Labs' websites, you consent to the transfer of such information to them. Open Labs will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone.
Other than to its employees, contractors and affiliated organizations, as described above, Open Labs discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only in response to a subpoena, court order or other governmental request, or when Open Labs believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of Open Labs, third parties or the public at large.
If you are a registered user of an Open Labs website and have supplied your email address, Open Labs may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what’s going on with Open Labs and our activities related to promoting free(as in freedom, not as in beer) and open source technologies in Albania.
We primarily use our blogs to communicate this type of information, so we expect to keep this type of email to a minimum.Open Labs takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.
==Cookies==
Një “cookie” (anglisht për “biskotë”) është një shirit informacioni që një faqe interneti ruan në pajisjen e vizitorit dhe që shfletuesi i vizitorit ia mundëson faqes sa herë që vizitori rikthehet. Open Labs përdor cookies për të ndihmuar Open Labs të identifikojë dhe të ndjekë përdoruesit, përdorimin e faqes së Open Labs prej tyre dhe preferencat e hyrjes së tyre në faqe.
Vizitorët e Open Labs të cilët nuk dëshirojnë që të kenë cookies të ruajtura në pajisjen e tyre duhet t’i mundësojnë shfletuesit të tyre refuzimin e cookies para përdorimit të faqeve të Open Labs, me disavantazhin që karakteristika të caktuara të faqeve të Open Labs mund të mos funksionojnë siç duhet pa ndihmën e cookies.

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Open Labs uses cookies to help Open Labs identify and track visitors, their usage of Open Labs website, and their website access preferences. Open Labs visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Open Labs' websites, with the drawback that certain features of Open Labs' websites may not function properly without the aid of cookies.
==Privacy Policy Changes==
Although most changes are likely to be minor, Open Labs may change its Privacy Policy from time to time, and in Open Labs' sole discretion. Open Labs encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.
 h Albanian (sq)Privatësia juaj është e rëndësisë kritike për ne. Ne kemi disa parime themelore:
# Ne nuk kërkojmë të dhëna personale prej jush vetëm në qoftë se na duhen vërtet. (Ne nuk na pëlqejnë shërbimet që ju kërkojnë gjëra të tilla si gjinia juaj apo të ardhurat monetare pa asnjë lloj arsyeje.)
# Ne nuk i ndajmë të dhënat tuaja personale me askënd përveçse në përputhje me ligjin, zhvillimin e produkteve, ose mbrojtjen e të drejtave tona.
# Ne nuk ruajmë të dhëna personale në serverat tanë vetëm në qoftë se janë të nevojshme për vazhdimësinë e operimit të njërit prej shërbimeve tona.
Kjo politikë privatësie është nën licensën Creative Commons ShareAlike e bazuar në atë të publikuar nga Automattic.com . Në qoftë se keni pyetje rreth fshirjes ose korrektimit të të dhënave tuaja personale nga faqja jonë ju lutemi na kontaktoni.
==Vizitorët e Faqes==
Si shumica e operatorëve të faqeve të internetit, Open Labs mbledh informacione jo të identifikueshme personale të llojit që shfletuesit e internetit dhe serverat zakonisht i bëjnë të disponueshme, si lloji i shfletuesit, preferencat e gjuhës, faqet referuese dhe datën dhe orën e kërkesës për vizitë nga çdo vizitor.
Qëllimi i Open Labs në mbledhjen e informacioneve personale jo të identifikueshme është për të kuptuar më mirë se si vizitorët e përdorin këtë faqe. Nga koha në kohë, Open Labs mund të lëshojë të dhëna personale jo të identifikueshme në grumbullime, si psh. duke publikuar një raport më trendet e përdorimit të faqes së saj.
Open Labs gjithashtu mbledh të dhëna personale potencialisht të identifikueshme si adresat IP për përdoruesit e kyçur dhe për përdoruesit që shkruajnë komente në openlabs.cc dhe nëndomainet e saj. Open Labs i zbulon adresat IP për përdoruesit e kyçur dhe komentuesit vetëm nën të njëjtat rrethana që përdorin dhe zbulojnë informacione personale të identifikueshme të përshkruara si më poshtë, veçse adresat IP të komentuesve në blog dhe adresat e e-mailit janë të dukshme dhe të zbuluara për administratorët e blogut ku komenti është bërë.
==Mbledhja e të dhënave personale të identifikueshme==
Vizitorë të caktuar të faqeve Open Labs zgjedhin të ndërveprojnë me Open Labs në mënyra që kërkojnë nga Open Labs që të mbledhë të dhëna personale të identifikueshme. Sasia dhe lloji i të dhënave që Open Labs mbledh varet nga natyra e ndërveprimit. Në çdo rast, Open Labs mbledh të dhëna të mjaftueshme ose të duhura sa për të përmbushur qëllimin e çdo ndërveprimi të një vizitori me Open Labs.
Open Labs nuk zbulon të dhëna të tjera personale të identifikueshme përveç atyre të përshkruara më poshtë. Vizitorët mundet gjithnjë të refuzojnë të ofrojnë të dhëna personale të identifikueshme, me paralajmërimin se kjo mund t’i pengojë ata nga angazhimi me aktivitete të ndryshme të lidhura me faqen e internetit.
==Grumbullimi i statistikave==
Open Labs mund të mbledhë statistika rreth sjelljes së vizitorëve në faqet e saj të internetit. Për shembull, Open Labs përdor shërbime si shërbimi Akismet për të ndihmuar identifikimin e spam. Open Labs mund të shfaqë këtë informacion publikisht ose t’ua sigurojë të tjerëve.
Gjithsesi, Open Labs nuk zbulon të dhëna personale të identifikueshme përveç atyre të përshkruara si më poshtë.
==Mbrojtja e të dhënave të caktuara personale të identifikueshme==
Open Labs u zbulon të dhëna personale potencialisht të identifikueshme dhe informacione personale të identifikueshme vetëm punonjësve të tyre, bordit dhe organizatave të lidhura me të që u duhet të dijnë këto të dhëna në mënyrë që (I) t’i përpunojnë në emër të Open Labs ose të ofrojnë shërbime të mundshme në faqet dhe nënfaqet e Open Labs dhe (II) që kanë pranuar të mos t’ua zbulojnë të tjerëve.
Disa prej këtyre punonjësve, kontraktuesve dhe organizatave të lidhura mund të ndodhen jashtë shtetit tuaj; duke përdorur faqet e Open Labs, ju miratoni transferimin e këtij informacioni tek ta. Open Labs nuk do të japë me qira apo të shesë të dhëna personale potencialisht të identifikueshme dhe të dhëna personale të identifikueshme ndaj askujt.
Përveçse ndaj punonjësve të tyre, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura me të, të përshkruara si më lart, Open Labs zbulon të dhëna personale potencialisht të identifikueshme dhe të dhëna personale të identifikueshme vetëm në përgjigje të një thirrjeje, urdhëri gjyqësor ose ndonjë kërkese tjetër qeveritare, ose kur Open Labs beson pozitivisht se zbulimi është i nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të mbrojtur pronën ose të drejtat e Open Labs, palëve të treta ose publikut të gjerë.
Nëse jeni një përdorues i regjistruar i faqes së Open Labs, mikrofaqes, nënfaqeve ose buletinit informativ dhe keni mundësuar adresën tuaj të e-mailit, Open Labs mund t’ju dërgojë herë pas here një e-mail për t’ju treguar rreth lajmeve të reja, të kërkojë përshtypjet tuaja, ose thjesht t’ju mbajë të përditësuar me çfarë po ndodh në Open Labs dhe aktivitetet tona lidhur me promovimin e teknologjive të lira (në kuptimin e lirisë, jo çmimit)  dhe me burim të hapur në Shqipëri.
Ne kryesisht përdorim bloget tona për të komunikuar këtë lloj informacioni, kështu që ne mundohemi t’i mbajmë këto e-maile në minimum. Open Labs merr të gjitha masat e duhura për të mbrojtur ndaj hyrjeve të paautorizuara, përdorimit, modifikimit ose shkatërrimit të të dhënave personale potencialisht të identifikueshme dhe të dhënave personale të identifikueshme.
==Cookies==
Një “cookie” (anglisht për “biskotë”) është një shirit informacioni që një faqe interneti ruan në pajisjen e vizitorit dhe që shfletuesi i vizitorit ia mundëson faqes sa herë që vizitori rikthehet. Open Labs përdor cookies për të ndihmuar Open Labs të identifikojë dhe të ndjekë përdoruesit, përdorimin e faqes së Open Labs prej tyre dhe preferencat e hyrjes së tyre në faqe.
Vizitorët e Open Labs të cilët nuk dëshirojnë që të kenë cookies të ruajtura në pajisjen e tyre duhet t’i mundësojnë shfletuesit të tyre refuzimin e cookies para përdorimit të faqeve të Open Labs, me disavantazhin që karakteristika të caktuara të faqeve të Open Labs mund të mos funksionojnë siç duhet pa ndihmën e cookies.
==Ndryshimet në politikat e privatësisë==
Edhe pse shumica e ndryshimeve mund të jenë të vogla, Open Labs mund ta ndryshojë Politikën e saj të Privatësisë nga koha në kohë dhe në mënyrë diskrete brenda Open Labs. Open Labs i inkurajon vizitorët të kontrollojnë rregullisht këtë faqe për ndonjë ndryshim në Politikat e saj të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhduar i kësaj faqeje pas çdo ndryshimi në këtë Politikë Privatësie do të përbëjë pranimin nga ana juaj e këtyre ndryshimeve.