All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)As a result of these efforts, we have distilled a set of principles that we believe are critical for our community, and everyone who aligns their views and ideals with ours, to keep information, data, and tools accessible for everyone.
 h Albanian (sq)Si rezultat i këtyre përpjekjeve, ne kemi projektuar një set parimesh të cilat ne besojmë se janë kritike për komunitetin tonë, dhe për këdo që i bashkërendon pikëpamjet dhe idealet e tyre me tonat, për të mundësuar informacion, të dhëna dhe mjeta të aksesueshme nga të gjithë.