All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)As it is in the nature of Open Labs, we like to work in the open, which means that we build our relationships based on trust, distributed leadership and other merits, whilst keeping the amount of rules to a minimum, in order to ensure freedom, yet respect the vast diversity of everyone in our community.To work towards our mission, we prefer delegating tasks and creating proactive contributors who can sustain themself, rather than giving orders.
 h Albanian (sq)Siç është në natyrën e Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapur, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëri, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjera, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinë, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonë. Për të punuar drejt misionit tonë, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetja, përkundrazi nga dhënia e urdhërave.