All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)As a community with a variety of members of all backgrounds, communication is our most important asset, which is vital for our mission.
Decision making needs to be distributed among the people responsible for it, in order to avoid any disagreements in future. This should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.
 h Albanian (sq)Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeve, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhm, dhe është jetik për misionin tonë.
Marrja e vendimeve duhet të shpërndahet ndërmjet njerëzve përgjegjës për të, me qëllim që të shmangen mosmarrëveshjet në të ardhmen. Kjo duhet të ndodhë pa e bërë të gjithë procesin burokratik dhe tepër zyrtar.