Sisteme GIS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:23, 11 July 2017 by Boris (talk | contribs) (marked for translation)
Jump to navigation Jump to search

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Në qoftë se po bën hapat e para në platformën OpenStreetMap vizito http://learnosm.org/en/


Platforma dhe projekte me interes ne fushen e sistemeve gjeohapsinore me kodburim te lire dhe te hapur: