Public Money Public Code

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:07, 23 February 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Website)
Jump to navigation Jump to search

(ka nevojë për përkthim)
Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by the people should be available to the people!


Materiale promocionale

Identiteti visual

Website

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

 • Kryeministria
 • Presidenca
 • Bashkia e Tiranës
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

 • vendos letrën në anglisht

Plani i veprimit

Projekti fillon në XX dhe është planifikuar të mbarojë në XX

Parapërgatitje

fillimi i promovimit

kontakti i institucioneve

Financat

 • kosto për swag:
 • project management :
 • kosto udhëtimesh (FOSDEM 2019):

Vlerësimi i projektit

Grupi i punës

 • Kristi Progri
 • Redon Skikuli

Aktivitete

 • Meetup grupit organizativ 1:
 • Meetup grupit organizativ 2:
 • OSCAL 2018
 • Libocon