Public Money Public Code

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:57, 22 February 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krivoja faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

(informacion i përgjithshëm rreth fushatës)


Materiale promocionale

Website

  • (website i përgjithshëm)

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

  • vendos letrën në anglisht


Plani i veprimit

Grupi i punës

  • Kristi Progri
  • Redon Skikuli

Aktivitete