Public Money Public Code

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:01, 22 February 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Aktivitete)
Jump to navigation Jump to search

(informacion i përgjithshëm rreth fushatës)


Materiale promocionale

Website

 • (website i përgjithshëm)

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

 • vendos letrën në anglisht


Plani i veprimit

Projekti fillon në XX dhe është planifikuar të mbarojë në XX

Parapërgatitje

fillimi i promovimit

kontakti i institucioneve

Vlerësimi i projektit

Grupi i punës

 • Kristi Progri
 • Redon Skikuli

Aktivitete

 • Meetup grupit organizativ 1:
 • Meetup grupit organizativ 2:
 • OSCAL 2018
 • Libocon