Projektet e Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:38, 8 April 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Aktivitete: shtova CryptoParty ne listen e aktiviteteve)
Jump to navigation Jump to search

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave, të grupeve të punës dhe aktiviteteve kryesore pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa

Grupe pune FLOSS

  • Mozilla;
  • OpenStreetMap;
  • Nextcloud;
  • Fedora;
  • Debian;
  • Wikipedia;
  • LibreOffice.

Aktivitete