Revision history of "PCB design with KiCAD - Webinar"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:53, 23 April 2020Mariana talk contribs 394 bytes +394 Krijoi faqen me "Webinar rreth dizenjimit të PCB (Printed Circuit Board) në gjuhën shqipe këtë të Shtunë 25/4 në orën 15:00. KiCad është një software suite open source për automati..."