Open Labs Hackerspace:Të drejtat e autorit

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:35, 24 January 2019 by Alter2000 (talk | contribs) (typo'd)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Materialet që gjenden në këtë portal janë publikuar në licensën Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).