OpenStreetMap Meetup

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:23, 13 June 2017 by Sidorela (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap Metup #1

Përshkrimi

OpenStreetMap harta e të dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë, duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota.
OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni në aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.

Detaje

  • Kur: 16 Qershor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet në fund të aktivitetit.

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

  • Aktivitet që do zhvillojmë në muajt në vijim
  • Kalimi i të dhënave gjeohapësinore të vëna në dispozicion nga Bashkia Tiranë në OpenStreetMap
  • Mirëmbajtja e kanaleve të komunikimit: forum dhe mailing_list në shqip
  • Sugjerime dhe mendime rreth fletëpalosjeve për OpenStreetMap, krijimi i një versioni të dytë
  • Tematika pë maptime
  • Task manager
  • Sugjerime të tjera

Ndërlidhje

Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/672757406255904/

Raport i Eventit

Do të shtohen në vijim.