OpenStreetMap Meetup

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 17:41, 6 June 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap Metup #1

Përshkrimi

Do të shtohen në vijim.

Detaje

  • Kur: 16 Qershor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet në fund të aktivitetit.

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

Do të shtohen në vijim.

Ndërlidhje

Eventi në FB: Do të shtohet në vijim.

Raport i Eventit

Do të shtohen në vijim.