Difference between revisions of "OpenStreetMap Meetup"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova përshkrimin për aktivitetin.)
m (Shtova temat që do diskutohen gjatë akivitetit.)
Line 1: Line 1:
= OpenStreetMap Metup #1 =
= OpenStreetMap Metup #1 =
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==
OpenStreetMap harta e të dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota.  
OpenStreetMap harta e të dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë, duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota.<br />
OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni në aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.
OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni në aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.


Line 10: Line 10:


== Tema që do të diskutohen gjatë takimit ==
== Tema që do të diskutohen gjatë takimit ==
Do shtohen vijim.
* Aktivitet që do zhvillojmë në muajt në vijim
* Kalimi i dhënave gjeohapësinore të vëna dispozicion nga Bashkia Tiranë në OpenStreetMap
* Mirëmbajtja e kanaleve të komunikimit: forum dhe mailing_list në shqip
* Sugjerime dhe mendime rreth fletëpalosjeve për OpenStreetMap, krijimi i një versioni të dytë
* Tematika pë maptime
* Task manager


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==

Revision as of 22:25, 11 June 2017

OpenStreetMap Metup #1

Përshkrimi

OpenStreetMap harta e të dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë, duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota.
OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni në aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.

Detaje

  • Kur: 16 Qershor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet në fund të aktivitetit.

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

  • Aktivitet që do zhvillojmë në muajt në vijim
  • Kalimi i të dhënave gjeohapësinore të vëna në dispozicion nga Bashkia Tiranë në OpenStreetMap
  • Mirëmbajtja e kanaleve të komunikimit: forum dhe mailing_list në shqip
  • Sugjerime dhe mendime rreth fletëpalosjeve për OpenStreetMap, krijimi i një versioni të dytë
  • Tematika pë maptime
  • Task manager

Ndërlidhje

Eventi në FB: Do të shtohet në vijim.

Raport i Eventit

Do të shtohen në vijim.