OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:48, 30 July 2017 by Diskmanti (talk | contribs) (→‎2017: Shtova eventing e Osm për birthday party. Perdor cel keshtu ndoshta duhet edituar pak)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

2017

2016

2015