OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:50, 10 June 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova aktivitetet.)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

2017