OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:54, 26 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Anëtarët: shtova anetare)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet