OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:08, 21 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova aktivitetet)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet