Revision history of "OpenSUSE meetup"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:45, 10 January 2020Mariana talk contribs 863 bytes +863 Krijoi faqen me "== Përshkrimi == openSUSE është një shpërndarje Linux e sponsorizuar nga SUSE Linux GmbH dhe kompani të tjera. Përdoret gjerësisht në të gjithë botën. Fokusi i zhvil..."