OpenSUSE

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:38, 22 December 2018 by Evavranici (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Faqja wiki e meet-ups

 * https://wiki.openlabs.cc/faqja/OpenSUSE_Meetup

Kanalet e Komumikimit:

 * forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
 * telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA

Nismat:

  • përkthime/lokalizii në gjuhën shqipe
 * platforma: https://l10n.opensuse.org
 * guida: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide