OpenSUSE

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:51, 22 December 2018 by Evavranici (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Kanalet e Komumikimit:

Nismat:

  • përkthime/lokalizimet
 * platformat: https://l10n.opensuse.org
 * guida e lokalizimit/përkthimit: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide