OpenSUSE

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:29, 28 November 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nderlidhje per guiden e lokalizimit)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.