OSCAL 2018

Revision as of 19:36, 26 September 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova datën e aktivitetit.)

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

19-20 Maj 2017

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Grupi organizativ


Propozime nga anëtarët