Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:52, 24 July 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Mbulimi në media: shtova tuxmachines)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

Mbulimi në rrjetet sociale