Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:57, 21 February 2018 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova link.)
Jump to navigation Jump to search

Gjatë këtij viti Bashkia Tiranë arriti një marrëveshje me shoqatën Open Labs për të dhuruar të dhëna gjeografike për OpenStreetMap. Marrëveshja e arritur në 19 prill 2017 mund të gjendet këtu. Pas komunikimeve të vazhdueshme për të dhënat që do përdoreshin dhe formatin, gjatë shtatorit u morën të dhënat të cilat ishin:

  • ndërtesa (gjeometria dhe lartësia)
  • rrugët (trajektorja gjeografike si dhe emrërtimi)

Por të dhënat që të mund të përdoreshin nga komuniteti lokal duheshin vendosur në një format më të kuptueshëm. Kjo u arrit falë ndihmës së Besfort Guri nga Kosova dhe Jonathan Beliën nga Belgjika.
Tirana aktualisht kishte shumë objekte dhe informacion në OpenStreetMap, ndaj të dhënat e reja nga Bashkia nuk mund të importoheshin automatikisht, ishte e nevojshme të kontrolloheshin të dhënat aktuale. Për këtë Jonathan ndërtoi gjeoportalin ku mund të dallohen të dyja rastet të dhënat në OpenStreetMap dhe të dhënat nga Bashkia.
Tashmë të dhënat mund të përdoreshin në OpenStreetMap nëpërmjet një shtrese bazë për të edituar "Open Labs Geoportal" ku përshkruhet në sesionin tjetër më poshtë se si të editojmë duke përdorur të dhënat e dhuruara nga Bashkia Tiranë.


Puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

Migrimi i të dhënave (Editime)

Për të edituar duhet të përdorim si shtresë bazë shtresën e mundësuar nga gjeoportali, nëpërmjet editorëve të ndryshëm si: 1. iD Editor
Në menunë në të majtë të ekranit Background Settings
Zgjedhim Custom
Vendosim WMS e imazhit në dritaren dialoguese: https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{z}/{x}/{-y}.png
Në fund OK.

2. JOSM Imagery Preferences'
Zgjedhim shtresën Municipality of Tirana (Open Labs Geoportal)

Instruksione të tjera mund të gjenden dhe në repon në github të gjeoportalit në skedarin Readme këtu.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

Komuniteti OpenStreetMap dhe mailing lists

Mbulimi në rrjetet sociale