Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:15, 8 October 2017 by Jbelien (talk | contribs) (Add links to GitHub repo and Forum post)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore të dhuruara nga Bashkia e Tiranës në OSM. (vendos përshkrim këtu)

Puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

  • nuk ka publikime akoma

Mbulimi në rrjetet sociale

  • nuk ka publikime akoma