Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:05, 7 October 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen ne baze te projektit te migrimit te bashkise ne Nextcloud)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore të dhuruara nga Bashkia e Tiranës në OSM. (vendos përshkrim këtu)

puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

  • Github repo
  • Gjeoportali

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

  • Forumi (vendos link këtu)

Mbulimi në media

  • nuk ka publikime akoma

Mbulimi në rrjetet sociale

  • nuk ka publikime akoma