Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Add links to GitHub repo and Forum post)
m (Shtova ndërlidhje.)
Line 5: Line 5:
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* Gjeoportali
* Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc


== Deklarata për shtyp ==
== Deklarata për shtyp ==

Revision as of 10:23, 22 October 2017

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore të dhuruara nga Bashkia e Tiranës në OSM. (vendos përshkrim këtu)

Puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

  • nuk ka publikime akoma

Mbulimi në rrjetet sociale

  • nuk ka publikime akoma