Revision history of "Mapathon nr.10"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:19, 13 February 2019Sidorela talk contribs 1,658 bytes +1,658 Krijoi faqen me "== Përshkrimi == OpenStreetMap është databaza më e madhe e të dhënave të hapura gjeohapësinore. Një projekt i nisur që në vitin 2004 frymëzuar nga Wikipedia. Që nga..."