Manifesto

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:13, 13 July 2017 by Boris (talk | contribs) (Krijoi faqen me "We set out these principles below:")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎shqip

Open Labs Albania is a non governmental, not for profit organization, dedicated to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying its voice as a community altogether.

Open Labs is a community of people from all ages, genders, ethnics and races, who are advocates of FLOSS ( Free Libre Open Source Software), the Open Web and Free Speech, who dedicate their time to free knowledge for everyone.

Open Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). We have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community. While we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , we promote the general open source ideology too, as it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. We discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, vendor lock-in, excessive copyright law, surveillance and similar.

Open Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). We have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community. While we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , we promote the general open source ideology too, as it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. We discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, vendor lock-in, excessive copyright law, surveillance and similar.

Pavarësisht se ne besojmë se nuk mund të ekzistojë një shoqëri e lirë dhe e decentralizuar pa softuerë të lirë, ne gjithashtu promovojmë ideologjinë e përgjithshme të burimit të hapur, sepse mban në shumicën e rasteve vlera të ngjashme me ato çka filozofia e softuerit të lirë kërkon të arrijë. Ne i kundërvihemi përdorimit të mjeteve të cilat sjellin përfitime për aksionerët ose individë të veçantë e jo shoqërisë, si DRM, kyçjes nga mundësuesi, ligjeve të tepruara të së drejtave të autorësisë, mbikëqyrjes dhe atyre të ngjashme me to.

As a result of these efforts, we have distilled a set of principles that we believe are critical for our community, and everyone who aligns their views and ideals with ours, to keep information, data, and tools accessible for everyone.

We set out these principles below:

  • Artikulimi i një vizioni për FLOSS në Shqipëri, të cilin Open Labs dëshiron të ndjekë;
  • Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknik;
  • T’i bëjë anëtarët e Open Labs krenarë për atë çka ne po bëjmë së bashku dhe për të motivuar vazhdimësinë e saj;
  • Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe
  • Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për FLOSS në Shqipëri.

Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeve, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhm, dhe është jetik për misionin tonë. Marrja e vendimeve duhet të shpërndahet ndërmjet njerëzve përgjegjës për të, me qëllim që të shmangen mosmarrëveshjet në të ardhmen. Kjo duhet të ndodhë pa e bërë të gjithë procesin burokratik dhe tepër zyrtar.

Siç është në natyrën e Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapur, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëri, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjera, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinë, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonë. Për të punuar drejt misionit tonë, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetja, përkundrazi nga dhënia e urdhërave.