Difference between revisions of "Manifesto/en"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "Open Labs Albania is a non governmental, not for profit organization, dedicated to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying its voice as a comm...")
 
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
Open Labs Albania is a non governmental, not for profit organization, dedicated to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying its voice as a community altogether.
Open Labs Albania is a non governmental, not for profit organization, dedicated to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying its voice as a community altogether.


Open Labs pëfshin një komunitet njerëzish nga të gjitha grupmoshat, gjinitë, kombësitë dhe racat, të cilat janë përkrahës të FLOSS ( Softuerë i lirë me burim të hapur), të Internetit të Hapur dhe Lirisë së Fjalës, të cilët e dedikojnë kohën e tyre për njohuri të lira për të gjithë. Ne besojmë se softuerët dhe njohuritë në përgjithësi duhet të zhvillohen dhe të shpërndahen mes të gjithëve.
Open Labs is a community of people from all ages, genders, ethnics and races, who are advocates of FLOSS ( Free Libre Open Source Software), the Open Web and Free Speech, who dedicate their time to free knowledge for everyone.


Bordi ynë drejtues zgjidhet në mënyrë demokratike dhe vendimet teknike ndërmerren nga kontribuesit të cilët kryejnë punët. Ne gëzojmë mbështetjen e shumë organizatave; vendore, rajonale dhe ndërkombëtare. Open Labs, ne besojmë se të gjithë kontribuesit duhet të sillen denjësisht me njëri-tjetrin. Duke krijuar një ambjent për kontribuim konstruktiv, ne mund të krahasojmë dhe të hedhim ide të reja në mënyrë më efektive dhe të suksesshme për të gjetur zgjidhjet më të mira për avancim, duke rritur madhësinë, diversitetin dhe fuqinë e komunitetit tonë.
Our board is chosen in a democratic way and the technical decisions are taken by contributors who do the job. We cherish the support of many organizations; local, regional and international. In Open Labs, we believe that all the contributors should behave with each-other. By creating a space for constructive contribute, we can compare and give new ideas for more effective and successful ways to find better solutions for progress, by growing the size, diversity and power of our community.


Open Labs përdor një qasje të bazuar në komunitet për të prekur problemet vendore (por gjithashtu dhe rajonale, dhe në disa raste dhe ndërkombëtare). Ne kemi një shtrirje globale të formuar për të edukuar dhe përkrahur avantazhet e softuerëve të lirë me burim të hapur dhe për të ndërtuar ura lidhëse midis komunitetesh të ndryshme në botën e softuerëve të lirë me burim të hapur.
Open Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). We have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community.


Pavarësisht se ne besojmë se nuk mund të ekzistojë një shoqëri e lirë dhe e decentralizuar pa softuerë të lirë, ne gjithashtu promovojmë ideologjinë e përgjithshme të burimit të hapur, sepse mban në shumicën e rasteve vlera të ngjashme me ato çka filozofia e softuerit të lirë kërkon të arrijë. Ne i kundërvihemi përdorimit të mjeteve të cilat sjellin përfitime për aksionerët ose individë të veçantë e jo shoqërisë, si DRM, kyçjes nga mundësuesi, ligjeve të tepruara të së drejtave të autorësisë, mbikëqyrjes dhe atyre të ngjashme me to.
While we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , we promote the general open source ideology too, as it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. We discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, vendor lock-in, excessive copyright law, surveillance and similar.


Si rezultat i këtyre përpjekjeve, ne kemi projektuar një set parimesh të cilat ne besojmë se janë kritike për komunitetin tonë, dhe për këdo që i bashkërendon pikëpamjet dhe idealet e tyre me tonat, për të mundësuar informacion, të dhëna dhe mjeta të aksesueshme nga të gjithë.
As a result of these efforts, we have distilled a set of principles that we believe are critical for our community, and everyone who aligns their views and ideals with ours, to keep information, data, and tools accessible for everyone.


Ne kemi vendosur parimet e mëposhtme:
We set out these principles below:


*Artikulimi i një vizioni për FLOSS në Shqipëri, të cilin Open Labs dëshiron të ndjekë;
* Articulate a vision for FLOSS in Albania, which Open Labs wants to pursue


*Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknik;
* Speak to people whether or not they have a technical background;


*T’i bëjë anëtarët e Open Labs krenarë për atë çka ne po bëjmë së bashku dhe për të motivuar vazhdimësinë e saj;
* Make Open Labs members proud of what we're doing altogether and motivate us to continue


*Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe
* Raise awareness in Albania (and not only) for the advantages of open source and FLOSS; and


*Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për FLOSS në Shqipëri.
* Provide a framework for other people to advance this vision of FLOSS in Albania.


Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeve, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhm, dhe është jetik për misionin tonë.
As a community with a variety of members of all backgrounds, communication is our most important asset, which is vital for our mission.
Marrja e vendimeve duhet të shpërndahet ndërmjet njerëzve përgjegjës për të, me qëllim që të shmangen mosmarrëveshjet në të ardhmen. Kjo duhet të ndodhë pa e bërë të gjithë procesin burokratik dhe tepër zyrtar.
Decision making needs to be distributed among the people responsible for it, in order to avoid any disagreements in future. This should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.


Siç është në natyrën e Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapur, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëri, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjera, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinë, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonë. Për të punuar drejt misionit tonë, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetja, përkundrazi nga dhënia e urdhërave.
As it is in the nature of Open Labs, we like to work in the open, which means that we build our relationships based on trust, distributed leadership and other merits, whilst keeping the amount of rules to a minimum, in order to ensure freedom, yet respect the vast diversity of everyone in our community.To work towards our mission, we prefer delegating tasks and creating proactive contributors who can sustain themself, rather than giving orders.

Latest revision as of 11:21, 13 July 2017

Other languages:
English • ‎shqip

Open Labs Albania is a non governmental, not for profit organization, dedicated to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying its voice as a community altogether.

Open Labs is a community of people from all ages, genders, ethnics and races, who are advocates of FLOSS ( Free Libre Open Source Software), the Open Web and Free Speech, who dedicate their time to free knowledge for everyone.

Our board is chosen in a democratic way and the technical decisions are taken by contributors who do the job. We cherish the support of many organizations; local, regional and international. In Open Labs, we believe that all the contributors should behave with each-other. By creating a space for constructive contribute, we can compare and give new ideas for more effective and successful ways to find better solutions for progress, by growing the size, diversity and power of our community.

Open Labs uses a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, and in some cases internationally). We have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community.

While we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , we promote the general open source ideology too, as it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. We discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, vendor lock-in, excessive copyright law, surveillance and similar.

As a result of these efforts, we have distilled a set of principles that we believe are critical for our community, and everyone who aligns their views and ideals with ours, to keep information, data, and tools accessible for everyone.

We set out these principles below:

  • Articulate a vision for FLOSS in Albania, which Open Labs wants to pursue
  • Speak to people whether or not they have a technical background;
  • Make Open Labs members proud of what we're doing altogether and motivate us to continue
  • Raise awareness in Albania (and not only) for the advantages of open source and FLOSS; and
  • Provide a framework for other people to advance this vision of FLOSS in Albania.

As a community with a variety of members of all backgrounds, communication is our most important asset, which is vital for our mission. Decision making needs to be distributed among the people responsible for it, in order to avoid any disagreements in future. This should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.

As it is in the nature of Open Labs, we like to work in the open, which means that we build our relationships based on trust, distributed leadership and other merits, whilst keeping the amount of rules to a minimum, in order to ensure freedom, yet respect the vast diversity of everyone in our community.To work towards our mission, we prefer delegating tasks and creating proactive contributors who can sustain themself, rather than giving orders.