Revision history of "L10N Sprint - maratonë lokalizimi"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:49, 25 November 2017Sidorela talk contribs 921 bytes +921 Krijoi faqen me "==Përshkrimi== Ejani në Open Labs për të marrë pjesë në përkthimin dhe lokalizimin e platformave të Mozilla, në gjuhën Shqipe! Mund të jesh pjesë e iniciativës pë..."