Revision history of "Jori Bashllari"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:14, 24 January 2019Alter2000 talk contribs 157 bytes +157 Krijoi faqen me "=== Hello === Jam veç vullnetar i Open Labs se më pëlqen puna që bëj këtu. Për më tepër në lidhje me mua, [https://ineedanew.pw| ja ku më gjeni]."