Internet

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:03, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ne vijim anëtarët e komunitetit do publikojnë këtu informacion rreth cështjeve që lidhen me aksesimin e lirë dhe standarteve në ndërrjet (internet).