Difference between revisions of "Guidë Shkrimi"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Marked this version for translation)
(Përkthim i faqes)
Line 2: Line 2:
 
<translate>
 
<translate>
 
<!--T:2-->
 
<!--T:2-->
At Open Labs we strive to create a decentralized environment where every member is empowered and encouraged to help shape experiences for the whole community, that means that often every member has the same access privileges to our communication channels. While this creates a sustainable process of collaborating within a community, it can also lead to inconsistency in ways we communicate, frame documentation or generally percept things within the community. For this reason, we have started creating a Style Guide for the writing components of the communication channels Open Labs is present on. This includes (but is not limited to) event names, blog post titles and social media content.
+
Open Labs ne përpiqemi të krijojmë një mjedis të decentralizuar, ku çdo anëtar ka mundësinë dhe ftohet të ndihmojë në formimin e përvojave për të gjithë komunitetin. Kjo do të thotë që shpeshherë çdo anëtar ka të njëjtat privilegje në kanalet tona të komunikimit, çka na mundëson një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi në komunitet, por edhe në mospërputhje në mënyrat si komunikojmë, dokumentojmë dhe në përgjithësi perceptojmë gjëra të ndryshme brenda komunitetit. Për këtë arsye kemi filluar krijimin e një guide stilistike për pjesën e shkrimit në kanalet ku është prezent Open Labs. Kjo përfshin emrat e eventeve, titujt e Blog posteve, përmbajtjen në media sociale dhe jo vetëm.
  
=Titles= <!--T:3-->
+
=Titujt= <!--T:3-->
  
 
<!--T:4-->
 
<!--T:4-->
Titles should be straightforward and unbiased with no subjective tone (until necessary). Filler words should be avoided and the less the better, so try to cut down on words and distill the title of your content to how little possible.
+
Titujt duhet të jenë të drejtpërdrejtë dhe të paanshëm, pa tone subjektiviteti (derisa të jetë e nevojshme). Fjalët e panevojshme duhet të shmangen, sa më pak, aq më mirë, pra përpiquni t'i mbani tekstet e shkurtra dhe titujt me sa më pak fjalë.
  
==Case== <!--T:5-->
+
==Kapitalizimi== <!--T:5-->
  
 
<!--T:6-->
 
<!--T:6-->
For any titles (including Menus, Wiki pages, Blog post titles and Event Names) we use Title Case.
+
Për të gjithë titujt (përfshirë Menutë, faqet Wiki, titujt e Blog posteve) përdorim Kapitalizim Titulli.
In general, the following capitalization rules apply across the four styles in title case:
+
Në përgjithësi, rregullat e mëposhtme të kapitalizimit vlejnë për të katërta stilet e kapitalizimit:
  
 
<!--T:7-->
 
<!--T:7-->
* Capitalize the first word in the title
+
* Kapitalizo fjalën e parë të titullit
* Capitalize the last word in the title
+
* Kapitalizo fjalën e fundit të titullit
* Capitalize the important words in the title
+
* Kapitalizo fjalët e rëndësishme në titull
  
 
<!--T:8-->
 
<!--T:8-->
Important words in that last bullet generally refer to:
+
Fjalët e rëndësishme të pikës së mësipërme janë në përgjithësi:
  
 
<!--T:9-->
 
<!--T:9-->
* Adjectives (tiny, large, etc.)
+
* Mbiemra (i vogël, e madhe, etj.)
* Adverbs (quietly, smoothly, etc.)
+
* Ndajfolje (qetë, ngadalë, etc.)
* Nouns (tablet, kitchen, book)
+
* Emra (tablet, kuzhinë, libër, etj.)
* Pronouns (they, she, he)
+
* Përemra (ata/ato, ta/to, të gjithë, etj.)
* Subordinating conjunctions (as, so, that)
+
* Lidhëza nënrenditëse (prej, që/se, ndonëse, etj.)
* Verbs (write, type, create)
+
* Folje (shkruaj, krijoj, përkthej, etj.)
  
 
<!--T:10-->
 
<!--T:10-->
While the above words are generally capitalized in titles regardless of style, there are some words that are generally not capitalized when using title case. These include short words and conjunctions:
+
Ndërkohë që fjalët e mësipërme zakonisht kapitalizohen në tituj pavarësisht stilit, ka disa fjalë që në përgjithësi nuk kapitalizohen. Këtu përfshihen lidhëzat e nyjet, pjesëzat:
  
 
<!--T:11-->
 
<!--T:11-->
* Articles (a, an, the)
+
* Nyjet (i, e, tẽ/së)
* Coordinating Conjunctions (and, but, for)
+
* Lidhëzat bashkërenditëse (dhe, por, për)
* Short (less than 5 letters) Prepositions (at, by, from)
+
* Pjesëzat e shkurtra (më pak se 5 shkronja) (te -- tek kur fjala pasardhëse fillon me zanore --, prej, nga)
  
===Example=== <!--T:12-->
+
===Shembull=== <!--T:12-->
  
 
<!--T:13-->
 
<!--T:13-->
''WRONG:'' Open Labs members meeting - January
+
''GABIM:'' Takim anëtarësh Open Labs - janar
  
 
<!--T:14-->
 
<!--T:14-->
''CORRECT:'' Open Labs Members Meeting - January
+
''SAKTË:'' Takim Anëtarësh Open Labs - Janar
  
==And== <!--T:15-->
+
==Dhe== <!--T:15-->
  
 
<!--T:16-->
 
<!--T:16-->
In Titles, we generally prefer to use the symbol & instead of the equivalent word "and".
+
Në tituj preferohet përdorimi i simbolit & në vend të fjalës "dhe".
  
===Example=== <!--T:17-->
+
===Shembull=== <!--T:17-->
  
 
<!--T:18-->
 
<!--T:18-->
''WRONG:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online and Nextcloud  
+
''GABIM:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online dhe Nextcloud
  
 
<!--T:19-->
 
<!--T:19-->
''CORRECT:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online & Nextcloud  
+
''SAKTË:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online & Nextcloud
  
==Relevant Order== <!--T:20-->
+
==Rendi logjik== <!--T:20-->
  
 
<!--T:21-->
 
<!--T:21-->
To allow for better visual scanning, it is preferred to start the title with the name of the topic/project it is about. The type of activity or other details related to the former, should come afterwards.
+
Për të lehtësuar leximin e shpejtë, titulli preferohet të fillohet me emrin e temës/projektit për të cilin bëhet fjalë. Lloji i aktivitetit ose detaje të tjera duhet të vendosen më pas.
  
===Example=== <!--T:22-->
+
===Shembull=== <!--T:22-->
  
 
<!--T:23-->
 
<!--T:23-->
''WRONG:'' Workshop about Quad9
+
''GABIM:'' Workshop mbi Quad9
  
 
<!--T:24-->
 
<!--T:24-->
''CORRECT:'' Quad9 Workshop
+
''SAKTË:'' Quad9 Workshop
  
 
<!--T:25-->
 
<!--T:25-->
Note: Exceptions can be made and rules can be bent here. Consult with other members if unsure or just go with your gut feeling.  
+
Shënim: Mund të bëhen përjashtime për disa raste. Konsultohuni me anëtarë të tjerë nëse nuk jeni të sigurt, ose ndiqni linjën.
  
==Edition Numbers== <!--T:26-->
+
==Numrat e Edicioneve== <!--T:26-->
  
 
<!--T:27-->
 
<!--T:27-->
Often, especially for events, we numerize the edition of the event to indicate the event number. In the past we have been using inconsistent ways for this, ranging from "'''Nr1''' to '''nr 1''' and '''#'''". The correct way to indicate editions is '''Nr.1''' however. As it is Title Case friendly and '''#''' doesn't work on MediaWiki, it is the most suitable choice.
+
Shpeshherë, sidomos për evente, numri i eventit vendoset në titull, për të paraqitur edicionin. Në të kaluarën nuk ka pasur rregulla të qarta dhe përdoreshin varietete të "'''Nr1''', '''nr 1''' dhe '''#'''". Sidoqoftë, mënyra e saktë për të treguar edicionet është '''Nr.1'''. Duke qenë se është e ërshtatshme me kapitalizimin e titullit dhe meqë '''#''' nuk funksionon në MediaWiki, është zgjidhja më e përshtatshme.
  
===Example=== <!--T:28-->
+
===Shembull=== <!--T:28-->
  
 
<!--T:29-->
 
<!--T:29-->
''WRONG:'' Red Hat Career Day #2
+
''GABIM:'' Red Hat Career Day #2
  
 
<!--T:30-->
 
<!--T:30-->
''CORRECT:'' Red Hat Career Day Nr.2
+
''SAKTË:'' Red Hat Career Day Nr.2
 
</translate>
 
</translate>

Revision as of 12:41, 4 January 2018

Other languages:
English • ‎shqip

Në Open Labs ne përpiqemi të krijojmë një mjedis të decentralizuar, ku çdo anëtar ka mundësinë dhe ftohet të ndihmojë në formimin e përvojave për të gjithë komunitetin. Kjo do të thotë që shpeshherë çdo anëtar ka të njëjtat privilegje në kanalet tona të komunikimit, çka na mundëson një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi në komunitet, por edhe në mospërputhje në mënyrat si komunikojmë, dokumentojmë dhe në përgjithësi perceptojmë gjëra të ndryshme brenda komunitetit. Për këtë arsye kemi filluar krijimin e një guide stilistike për pjesën e shkrimit në kanalet ku është prezent Open Labs. Kjo përfshin emrat e eventeve, titujt e Blog posteve, përmbajtjen në media sociale dhe jo vetëm.

Titujt

Titujt duhet të jenë të drejtpërdrejtë dhe të paanshëm, pa tone subjektiviteti (derisa të jetë e nevojshme). Fjalët e panevojshme duhet të shmangen, sa më pak, aq më mirë, pra përpiquni t'i mbani tekstet e shkurtra dhe titujt me sa më pak fjalë.

Kapitalizimi

Për të gjithë titujt (përfshirë Menutë, faqet Wiki, titujt e Blog posteve) përdorim Kapitalizim Titulli. Në përgjithësi, rregullat e mëposhtme të kapitalizimit vlejnë për të katërta stilet e kapitalizimit:

 • Kapitalizo fjalën e parë të titullit
 • Kapitalizo fjalën e fundit të titullit
 • Kapitalizo fjalët e rëndësishme në titull

Fjalët e rëndësishme të pikës së mësipërme janë në përgjithësi:

 • Mbiemra (i vogël, e madhe, etj.)
 • Ndajfolje (qetë, ngadalë, etc.)
 • Emra (tablet, kuzhinë, libër, etj.)
 • Përemra (ata/ato, ta/to, të gjithë, etj.)
 • Lidhëza nënrenditëse (prej, që/se, ndonëse, etj.)
 • Folje (shkruaj, krijoj, përkthej, etj.)

Ndërkohë që fjalët e mësipërme zakonisht kapitalizohen në tituj pavarësisht stilit, ka disa fjalë që në përgjithësi nuk kapitalizohen. Këtu përfshihen lidhëzat e nyjet, pjesëzat:

 • Nyjet (i, e, tẽ/së)
 • Lidhëzat bashkërenditëse (dhe, por, për)
 • Pjesëzat e shkurtra (më pak se 5 shkronja) (te -- tek kur fjala pasardhëse fillon me zanore --, prej, nga)

Shembull

GABIM: Takim anëtarësh Open Labs - janar

SAKTË: Takim Anëtarësh Open Labs - Janar

Dhe

Në tituj preferohet përdorimi i simbolit & në vend të fjalës "dhe".

Shembull

GABIM: LibreOffice Month 2017 - Collabora Online dhe Nextcloud

SAKTË: LibreOffice Month 2017 - Collabora Online & Nextcloud

Rendi logjik

Për të lehtësuar leximin e shpejtë, titulli preferohet të fillohet me emrin e temës/projektit për të cilin bëhet fjalë. Lloji i aktivitetit ose detaje të tjera duhet të vendosen më pas.

Shembull

GABIM: Workshop mbi Quad9

SAKTË: Quad9 Workshop

Shënim: Mund të bëhen përjashtime për disa raste. Konsultohuni me anëtarë të tjerë nëse nuk jeni të sigurt, ose ndiqni linjën.

Numrat e Edicioneve

Shpeshherë, sidomos për evente, numri i eventit vendoset në titull, për të paraqitur edicionin. Në të kaluarën nuk ka pasur rregulla të qarta dhe përdoreshin varietete të "Nr1, nr 1 dhe #". Sidoqoftë, mënyra e saktë për të treguar edicionet është Nr.1. Duke qenë se është e ërshtatshme me kapitalizimin e titullit dhe meqë # nuk funksionon në MediaWiki, është zgjidhja më e përshtatshme.

Shembull

GABIM: Red Hat Career Day #2

SAKTË: Red Hat Career Day Nr.2