Revision history of "GitLab meet up - Tirana"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:16, 14 October 2019Mariana talk contribs 962 bytes +962 Krijoi faqen me "== Përshkrimi == GitLab është një platformë e plotë DevOps, e dhënë si një aplikacion i vetëm. GitLab tani ofron një aplikim të vetëm për tërë zhvillimin e softu..."