Revision history of "End of RGSoC 2017 - Celebration"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:20, 2 October 2017Xh3n1 talk contribs 836 bytes +836 Krijoi faqen me "== Përshkrimi == Rails Girls Summer of Code është programi që synon të nxisë diversitetin në Open Source që nga viti 2013. Ekipet e përzgjedhura në këtë program..."