Revision history of "Elegoo Workshop"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:14, 14 September 2018Evavranici talk contribs 778 bytes +778 Krijoi faqen me "== Përshkrimi == Elegoo Workshop është një sesion rreth ndërtimit(lidhjes së pjesëve me Elegoo uno) dhe programimit të një roboti-makinë. Çdo kush që do të marri pj..."