Difference between revisions of "Anëtaret"

Jump to navigation Jump to search
(shtova informacon rreth NDA)
Line 73: Line 73:
Na vjen keq t'ju informojmë se statusi juaj si anëtar i Open Labs mund të pezullohet. Në bazë të vendimit që është marrë nga anëtarët e Open Labs në mbledhjen e datës 28.07.2017,për  anëtarët e tanishëm të cilët nuk kanë qënë aktiv përgjatë muajve të fundit në Hackerspace, anëtarësimi i tyre do të pezullohet në qoftë se nuk aktivizohen brenda 14 ditëve të ardhshme por edhe në vazhdim. Përfshirja juaj në aktivitete dhe kontributi në mirëmbajtjen e ambientit do të bëjnë që anëtarësimi juaj të jetë ende i vlefshëm.
Na vjen keq t'ju informojmë se statusi juaj si anëtar i Open Labs mund të pezullohet. Në bazë të vendimit që është marrë nga anëtarët e Open Labs në mbledhjen e datës 28.07.2017,për  anëtarët e tanishëm të cilët nuk kanë qënë aktiv përgjatë muajve të fundit në Hackerspace, anëtarësimi i tyre do të pezullohet në qoftë se nuk aktivizohen brenda 14 ditëve të ardhshme por edhe në vazhdim. Përfshirja juaj në aktivitete dhe kontributi në mirëmbajtjen e ambientit do të bëjnë që anëtarësimi juaj të jetë ende i vlefshëm.
Gjithsesi, ne ju inkurajojmë të vazhdoni të jeni aktivë dhe të kontribuoni në Open Labs, gjithashtu ju ftojmë të na bashkoheni në aktivitetet që zhvillohen. Për më shumë informacione rreth takimeve mujore të anëtarëve por edhe për aktivitetet që zhvillohen vizitoni forumin [1] edhe wiki [2] të Open Labs.
Gjithsesi, ne ju inkurajojmë të vazhdoni të jeni aktivë dhe të kontribuoni në Open Labs, gjithashtu ju ftojmë të na bashkoheni në aktivitetet që zhvillohen. Për më shumë informacione rreth takimeve mujore të anëtarëve por edhe për aktivitetet që zhvillohen vizitoni forumin [1] edhe wiki [2] të Open Labs.
Nëse keni pyetje rreth procesit ose dëshironi të shtoni diçka, ju lutem përgjigjuni tek ky email.


Faleminderit,
Faleminderit,
Line 142: Line 143:


We are sorry to inform you that your status as an Open Labs member might be suspended. According to the decision that has been made from the Open Labs members' meeting on 28.07.2017, for the current members that have not been active during the past months at the Hackerspace, their membership might be suspended if they don't become more active within the following 14 days and after that. Your involvement in activities and your contribution on maintaining the hackerspace will guarantee that your membership will still be valid.   
We are sorry to inform you that your status as an Open Labs member might be suspended. According to the decision that has been made from the Open Labs members' meeting on 28.07.2017, for the current members that have not been active during the past months at the Hackerspace, their membership might be suspended if they don't become more active within the following 14 days and after that. Your involvement in activities and your contribution on maintaining the hackerspace will guarantee that your membership will still be valid.   
Still, we encourage you to be active and contribute in Open Labs, we also invite you to join us in our activities. For more information about our monthly members' meetings and for the activities that take place at the hackerspace visit forum [1]  and the Open Labs Wiki page [2].
If you have any further questions about this process or you want to add something, please reply to this email.


Still, we encourage you to be active and contribute in Open Labs, we also invite you to join us in our activities. For more information about our monthly members' meetings and for the activities that take place at the hackerspace visit forum [1]  and the Open Labs Wiki page [2].
Kind Regards,
Kind Regards,
Open Labs Membership Committee
Open Labs Membership Committee