Difference between revisions of "Rregullore e brendshme per dietat"

Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
# Për  shërbime  në  një  largësi  deri  në  50  km jashtë qendrës së punës, trajtimi financiar i punonjësit përfshin vetëm shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni.  
# Për  shërbime  në  një  largësi  deri  në  50  km jashtë qendrës së punës, trajtimi financiar i punonjësit përfshin vetëm shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni.  
# Për shërbime në një largësi mbi 50 km jashtë qendrës  së  punës, kur punonjësi  kthehet  brenda ditës, trajtimi  financiar i  tij përfshin dietën ditore, në  masën 500 (pesëqind) lekë në  ditë,  si dhe shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk  realizohet  nga  vetë  institucioni. Përjashtohen nga ky rregull punonjësit që dërgohen për shërbime në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, dhe që zgjatin mbi tri ditë pune, në bazë të programit të miratuar nga bordi ekzekutiv i organizatës tonë.  
# Për shërbime në një largësi mbi 50 km jashtë qendrës  së  punës, kur punonjësi  kthehet  brenda ditës, trajtimi  financiar i  tij përfshin dietën ditore, në  masën 500 (pesëqind) lekë në  ditë,  si dhe shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk  realizohet  nga  vetë  institucioni. Përjashtohen nga ky rregull punonjësit që dërgohen për shërbime në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, dhe që zgjatin mbi tri ditë pune, në bazë të programit të miratuar nga bordi ekzekutiv i organizatës tonë.  
# Për  shërbime  në  një  largësi  mbi  100  km, jashtë  qendrës  së  punës,  trajtimi  financiar  i punonjësit përfshin: a)  dietën  ditore, e cila për çdo punonjës të dërguar me shërbim, llogaritet në masën, si më poshtë vijon: i)  1  000  (një  mijë)  lekë  në  ditë, kur  punonjësi kthehet brenda ditës; ii) 10  për  qind  të  pagës mujore,  por jo  më shumë se 2 500 (dy  mijë  e  pesëqind)  lekë  në  ditë, kur shërbimi zgjat më shumë se një ditë. Për efekt të llogaritjes së dietës, në këtë rast, data e nisjes dhe ajo e kthimit llogariten një ditë e plotë. b)  shpenzimet  e  fjetjes,  kundrejt  dokumentit tatimor  përkatës, të paraqitur  nga  hoteli  dhe  të shoqëruar me faturën e printuar nga kasa elektronike  fiskale, por jo më shumë se 3 000 (tre mijë) lekë për çdo natë; c)shpenzimet e transportit, në rastin kur transportinuk realizohet nga vetë in
# Për  shërbime  në  një  largësi  mbi  100  km, jashtë  qendrës  së  punës,  trajtimi  financiar  i punonjësit përfshin: a)  dietën  ditore, e cila për çdo punonjës të dërguar me shërbim, llogaritet në masën, si më poshtë vijon: i)  1  000  (një  mijë)  lekë  në  ditë, kur  punonjësi kthehet brenda ditës; ii) 10  për  qind  të  pagës mujore,  por jo  më shumë se 2 500 (dy  mijë  e  pesëqind)  lekë  në  ditë, kur shërbimi zgjat më shumë se një ditë. Për efekt të llogaritjes së dietës, në këtë rast, data e nisjes dhe ajo e kthimit llogariten një ditë e plotë. b)  shpenzimet  e  fjetjes,  kundrejt  dokumentit tatimor  përkatës, të paraqitur  nga  hoteli  dhe  të shoqëruar me faturën e printuar nga kasa elektronike  fiskale, por jo më shumë se 3 000 (tre mijë) lekë për çdo natë; c) shpenzimet   e   transportit,     rastin   kur transportinuk realizohet nga vetë institucioni.
* Në çdo rast, kur transporti nuk realizohet nga vetë  organizata Open Labs,  shpenzimet  e  transportit  do  të njihen kundrejt dokumentit tatimor përkatës, por jo më  shumë  se  tarifa  përkatëse,  sipas  distancës kilometrike  të  linjës.
800

edits

Navigation menu